Selasa, 28 Mac 2017

Tesat Ba Kampung Puang

Dulu kelia, bisi dua iku menyadi ti benama Balang enggau Banyau.  Seduai menyadi diau kediri-diri sepengudah apai indai seduai iya udah mati ketegal ti sakit raya lebuh rumah sida diampuhka bah.  Pengidup seduai menyadi tau disemaka baka pengidup apung balu rarat ke ili mudik ke ulu nadai endur tepanggai. Lebuh hari udah tawas pagi siti, Balang angkat deka nanggarka periuk asi ke bekal seduai menyadi ke kebun getah.  Balang pan lalu ngerak menyadi iya ke agi benung tinduk.  Banyau berasai liat ati deka dani tang deka pan enda iya takut dikena anu menyadi iya.
            Sepengudah sedaui ngintu diri, seduai pan beraduka rengka diri lalu mupuk ngagai kebun getah.  Datai ba kebun getah, seduai pan lalu betangkinka raga, bebaika pat laban deka belabuh ngerejang getah.  Tembu seduai menyadi ngerejang getah, seduai pan lalu mulaika diri ke langkau.  Ketegal kelalu balat lelak, dia dih Balang lalu ngenindukka diri seraya ke nganti getah tau dibuat.  Lebuh ti tinduk, enda memukai Balang bemimpi betemu enggau siku lelaki.  Tubuh lelaki nya chukup kering sereta penyigat nadai alai endur nyema.
            Dalam mimpi Balang, lelaki nya madahka diri datai ari Daluh Bukit Rusa lalu madahka nama iya Keling Temuda.  Penatai Keling ba mimpi iya laban deka ngasuh Balang jadi enggau siku indu ke pemadu bajik di menua nya.  Indu nya benama Kumang Dayang Ranchak datai ari menua puang enda kala di dinga bala anak mensia.  Menua nya di kumbai Selanyau Batu Guntur. Keling pan lalu madahka Balang, enti sema iya enda jadi enggau Kumang nya, dia dih pengidup iya meruan suntuk belama-lama sereta ulih ngunjungka iya lesi bebadi.
            Balang pan lalu tedani sepengudah ninga jaku Keling nya tadi.  Iya angkat lalau nyandih ba tisi langkau.  Baka empelekung mabuk ambuh, baka puyu mabuk keruh mih tudah pendiau Balang ngenang mimpi iya nya tadi.  Iya berasai tusah ati sekalika iya patut ngamatka jaku Keling nya tauka iya ngelakka baka nya aja.  Kepuas ke berunding, Balang pan lalu angkat mai Banyau muat getah.  Banyau alit ati meda ulah Balang baka nya.  Sepengudah seduai tembu muat getah, seduai pan lalu beradu mupuk pulai laban enda ulih nganti getah nya tau diinjin.
            Lebuh seduai datai ba pala tangga, Balang ngetu ngenduh enda lama.  Banyau ke ngentudika Balang semina nitih aja.  Kepuas ti beperening mua pangan diri, Balang pan lalu nusui mimpi iya ngagai Banyau.  Banyau ngenung enda lama ninga mimpi Balang nyelai amat didinga iya.  Balang mutus ati deka mai menyadi iya belelang ngiga Kumang nya ba menua Selanyau Batu Guntur.  Tajapan seduai enda kala ninga sereta tepansaka menua nya, tang seduai enda tau enda ngiga Kumang enggaika enda gayu nitihka dipadah dalam mimpi.  Sepengudah seduai tembu mela diri,seduai pan lalu mupuk.  Seduai bela anda nemu kini tunga seduai patut bejalai.  Seduai semina nitihka singkang kaki diri ngichaka tepansa menua ke enda kala ditujah seduai iya.
            Lebuh ka bejalai, dia seduai tepeda ka utai ke nyelai amat. Alit meda tanah ke enda jauh ari endur seduai berindik tau amat bebali nyadi anak sungai. Seduai pan lalu majak ka pejalai seduai iya. Nyau ke lama-lama udah nya,seduai pan rembus ba menua ka enda kala di tujah bala anak mensia. Seduai sama bela mati kutu laban enda nemu kini tunga bejalai agi. Kaki pan nyau lelak pia mega hari nyau majak silau. Enda memukai seduai tedinga ka sada nyawa bala sida ka indu anda jauh ari pendai. Seduai pan lalu nitih ka sada nya nyentuk ka seduai tepeda ka bala sida ka dara benung betundi ba pendai nya. Enda jauh ari nya mega,seduai tepeda ka apai tuai orang benung tungging-tungging nanchang tali perau. Apai tuai nya tepeda ka seduai menyadi lalu nanya ka pejalai seduai iya tau amat rembus ngagai menua sida. Seduai pan madah ka diri tesat sereta enda nemu deka bejalai agi. Apai tuai nya pan mai seduai ngenduh ba rumah iya laban hari pan nyau udah silau malam.
                        Datai ba pala tangga,penatai seduai enda dipeduli ka bala orang rumah panjai nya. Seduai semina bejalai nangkan ka apai tuai nya. Penatai sida disambut bini apai tuai nya enggau chukup pengaga. Apai tuai nya tadi lalu mai seduai sama bebela enggau sida sebilik. Lebuh ka bebela,apai tuai nya lalu nanya tuju pejalai seduai iya ngenyauh nya sereta tau rembus ngagai menua sida. Balang pan lalu nyaut madah ka diri deka ngiga indu ka benama Kumang Dayang Racha. Enti sema iya enda nyadi enggau Kumang nya,dia dih pengidup seduai menyadi seruran suntuk belama-lama lalu ngujung ka seduai tau lesi bebadi.
                        Apai tuai nya pan ngetu nyuap asi sepengudah iya ninga saut Balang nyemetak amat di dinga iya. Apai tuai nya pan alu nyaut madah ngagai Balang,indu dara ka di sebut iya tadi ending sigi anak iya. Balang pan tekenyit. Apai Kumang pab lalu beguai ngangau Kumang ngasuh iya nurun ari sadau. Lebuh Kumang nurun ari sadau, mata Balang enda engkesap mimit,tau di sema ka baka empelekung mabuk ambuh,baka puyu mabuk keruh meda pemajik Kumang ka nadai alai endur nyema.
            Kumang pan lalu ngenuduk ka kediri ngimbai apai iya. Apai iya pan lalu nusui tuju penatai temuai sida. Kumang pan sama bela tekenyit ninga mimpi Balang sama baka mimpi iya. Balang berasai amat gaga ati laban tetemuka indu patut d iambi ka bini. Tang sebedau seduai jadi melaki bini, apai Kumang pan madah ngagai Balang penti pemali ka enda tau dikereja Balang. Balang ena tau makai telu manuk lebuh maya bulan kembung,laban enggai ka Kumang enda ulih betubuh bisi. Pia mega,Balang enda tau nusui ngagai menua anak mensia asal penatai Kumang laban enggai ka Kumang tau lenyau sereta enda datai agi.
                        Seduai pan lalu penyadi melaki bini enggau piring adding sereta tiga iku jani. Pengidup Balang enggau Banyau udah enda suntuk agi sampai ke diatu.
                                                                                                                                   

                                                                                                Eveline Line Pantin     5A

INTERNET MAI MAYUH PENGUNTUNG ARI PENGERUSAK

Diatu dunya kitai majak maju kelebih agi ba bidang teknologi pemadah enggau komunikasyen (ICT).  Di Malaysia mega mayuh macham pemansang udah disediaka perintah nyengkaum ba bidang ICT.  Mayuh macham pengawa ti tau mai penguntung ngagai kitai mensia enti ngena ICT.iya nya internet.  Internet tu siti pemansang ti tau dikena kitai meda mayuh macham utai ari  telefon binching sekalika ngena komputer.  Internet tu tau mai penyenang ngagai kitai kemaya hari tu laban guna iya ti bemacham-macham ngagai kitai.

Internet tu tau mai mayuh penguntung baka dikena ngiga mayuh macham bengkah info tauka penerang baka gambar, lagu, teks ti deka dibacha enggau mayuh agi utai bukai.  Chunto baka taun 2016 ke diatu mayuh bala nembiak Pom 3 benung kiruh ngiga kereban belajar ari dalam internet dikena ngiga gambar tauka teks dikena ngaga kereja kursus Sejarah enggau Geografi.  Internet tu endang siti utai ti tau nulung bala nembiak Pom 3 senang agi enti lebuh sida begunaka internet.Internet mega tau ngasuh pengawa kitai mensia nyadi lempung agi.  Baka kitai ti deka bebelika barang tauka kereban ngena internet, nganjung macham-macham utai nengah internet enggau kitai ti deka bedagang nengah internet, tu tau ngasuh kitai nyamai sereta jampat agi lalu enda kiruh bejalaika promosyen barang diri empu enggau enda ibuh bejalai ngagai kedai ti jauh bebelika barang.  Enti lebuh kitai deka meda menua bukai chunto baka Korea Selatan, England enggau Perancis kitai tau ngiga pasal penerang gambar menua sida ngena internet.  Tu tau ngasuh kitai nemu pasal semua info pasal menua sida enggau silik agi enti maya kitai deka raun kin.

Internet tu mega dikena ngiga peluang nyadi orang tebilang.  Diatu mayuh macham pengawa ti udah dipandangka orang ba dalam internet.  Chunto baka orang ti deka nyadi tebilang baka nyadi penyanyi, diatu orang udah mandangka macham-macham klip video ba Youtube.  Enti kitai rindu belagu, kitai tau ngambi video lalu anjung ngagai Youtube.  Bisi siti aplikasyen ti baru udah dipandangka oarang dalam taun tu, iya nya ‘Smule’. ‘Smule’ tu siti aplikasyen ti tau ngasuh kitai belagu bebala mayuh enda ngira enggau pangan diri tauka enggau bala penyanyi bukai. ‘Smule’ tu belagu ngena ‘headphone’ tauka ngena ‘earphone’ ti besambung enggau internet dikena belagu enggau orang bukai.  Diatu mayuh orang udah bisi aplikasyen tu dikena muai pengelelak enggau dikena sida ngisi maya lepa lebuh nadai pengawa.

Penguntung kitai ngena internet mega ulih muntangka agi ngereja pengawa.  Chunto kitai ulih nganjung teks ke udah digaga ngagai e-mail.  Tu tau ngasuh kitai enda ibuh bejalai ngagai Opis Pos.  Chunto baka pengawa ti tau dianjung ngena e-mail iya nya karang Jaku Iban ti benung dipekitka bala nembiak ke besekula di menua Sarawak.  Nganjung karang Jaku Iban ngena e-mail tu tau nyenangka sereta muntangka agi pengawa kitai awakka enda kiruh beranjungka pengawa ti digaga kitai ngagai Opis Pelajar.  Enti maya kitai deka bekunsi teks tauka cherita enggau bala kaban, kitai mega ulih nganjung teks enggau cherita ngagai kaban ngena e-mail.

Taja pan internet mai mayuh macham penguntung ngagai kitai, tang internet mega tau mai pengerusak ngagai kitai mensia.  Baka ke diatu mensia mayuh ngena ‘broadband’ dikena nyambung internet ngena telefon pintar.  Ngena ‘broadband’ tu tau ngerua duit kitai laban bebayar.  Enti enda ulih dibayar internet lalu lubah tauka terus diputung.  Tu mega tau ngasuh duit kitai tebasau.  Duit kitai tau rua laban kitai mesti bebayar tauka nambahka data ti dikena kitai.

Internet tu mega tau ngerusak tauka ngeruga runding kelebih agi bala nembiak kemaya hari tu. Ambika chunto baka, nembiak selalu meda utai ke enda manah tauka utai ti enda menyana enggau salah guna baka ngaga video kamah ke mayah bendar dalam Youtube.  Ambika banding mayuh mensia ti endang ngena internet enggau chara ti salah sereta nadai beradat ti ngujungka marit nembiak menua kitai.  Internet mega tau ngasuh kitai enda kiruhka utai dipelajar ba sekula.  Enti kitai majak masang internet kitai lalu makin buruk enda kiruhka pengawa sekula.  Bala nembiak mega nyau majak buruk ketegal bisi aplikasyen ti dipasang ba internet iya nya baka WeChat, Whatsapp, Facebook,Instagram enggau ti bukai.  Aplikasyen tu tau mai bala nembiak rebak baru kiruh agi ngeratan utai baka tu ari ti kiruhka utai bukai.  Ba sekula mega sida enda ulih belajar enggau nyamai laban seruran ngingatka WeChat, Whatsapp, Facebook enggau Instagarm sida.  Tu tau ngasuh sida iya ngelusu tauka buruk maya besekula.  Aplikasyen tu mega mai pengerusak ngagainembiak rebak baru baka ngelaban jaku apai indai.  Chunto enti maya sida benung kiruh berandau enggau bala kaban ba WeChat, Whatsapp, Facebook enggau Instagram, apai indai sida ngangauka sida pan dianu.  Ulah tu tau nyadi laban apai indai sida nadai ulih ngerara ulah sida ti baka tu.  Orang ke salah nya ukai anak tang apai indai laban tumu melika anak sida iya telefon.

Kepenudi iya kena nutup karang tu, internet endang mayuh macham guna ngagai kitai mensia laban mayuh macham pengawa ke diatu digaga ngena mayuh macham aplikasyen dalam internet.  Nya alai kitai mesti ngena internet enggau chara ti betul.  Enti enda baka nya internet tu mai pengerusak ngagai kitai mensia.  Baka ke diatu mensia mayuh endang sigi deka ngaga pengawa ngena chara ti muntang enggau jampat ari selama enda baka orang dulu kelia endang nadai pemansang teknologi dikena sida ngereja pengawa.  Nya alai internet endang mayuh mai penguntung ari mai pengerusak ngagai kitai kemaya hari tu nyentukka dudi hari ila.

MOSES KARIN ANAK NAWIN 3B

KALING TI NYADI TELADAN BA PENGIDUP AKU

Aku bisi siku kaban ti benama Mark Edvenson. Mark tu udah mujur amat dalam pengidup.  Iya udah ulih tebelika apai indai enggau bala menyadi iya rumah banglo 2 tingkat.  Semua tu bepun ari ulah sereta pengeransing ati iya ti deka ngubah pengidup sida sebilik ti merinsa suba.  Sida Mark bisi 6 iku menyadi lalu 3 iku ti agi mengkang belajar ba institut pelejar tinggi sereta besekula.  Dua iku menyadi indu iya iya ba UNIMAS enggau iya ti lelaki ba SMK Matang Jaya,Kuching.  Tiga iku menyadi iya tu agi besekula laban iya ti melanja ketegal ari penyuntuk ba apai indai iya.  Sayau bendar menyadi indu iya ke dua iku nya enda ulih nyambung pelajar ngagai tikas ti lebih tinggi agi laban penyuntuk sida sebilik. 
            Nyadi Mark tu benasit laban sepengudah bulih pemutus peresa ti manah ba STPM lalu dibantu perintah ba belanja iya nya Biasiswa Yayasan Sarawak. Tembu bekajar ba Univesiti Malaysia Sabah iya lalu ngiga kereja.  Nasit iya manah laban bulih pengawa nyadi injinir ba siti kompeni ti pemadu iya tebilang iya nya Paradigma Holding. 
Mark berengkah ari baruh lebuh gawa ba Paradigma Holding.  Nyau kelama-lama iya udah gawa dia, iya pan lalu niki pangkat.  Gaji iya suah diberi ngagai apai indai enggau bala menyadi iya awakka sida bisi utai diempa enggau dikena.  Kala sekali indai iya nanya,“Nama utai kena nuan dih,dom?” ku indai iya nanya.  Iya semina nyaut, “Aku tau enda ibuh,indai”.  “Tu mih maya aku malas utai ti udah dikereja seduai apai dikena melanja aku besekula sampai aku bulih kereja suba.  Aku bejanji deka ngubah pengidup kitai nyadi senang.  Aku deka meda seduai apai enggau bala menyadi aku gaga ati meda asil ti dikereja aku tu,” ku Mark nyaut indai iya.  Indai iya enda ulih tepansutka jaku lalu nyabak merap Mark.
            Duit ti digumpul iya pan nyau udah chukup mayuh asai dipeda iya.  Iya lalu telefon ngagai apai indai enggau bala menyadi.  Iya ngasuh sida bekemas nyimpan gari enggau ti bukai laban deka mai apai indai enggau bala menyadi iya raun ngagai Korea.  Bala menyadi iya gaga ati lebuh ninga rita nya ari indai sida.  Datai di Korea, sida bejalai ngagai Seoul, Gangnam, Busan, Incheon, Ilsan enggau Pulau Jeju.  Semua utai dibayar Mark magang.  Mayuh amat utai dibeli sida maya ba Korea.  Mark enda kiruh beabis duit laban tu mih maya iya ngelantangka ati apai indai iya.  Udah 5 hari diau di menua Korea,sida pan pulai ngagai Sarawak.  Mark semina agi bisi 3 hari agi begulai enggau bala iya.
            Udah 10 taun iya nyadi injinir ba Paradigma Holding, pangkat iya pan nyau makin niki nyadi CEO ba kompeni nya.  Ba orang bukai, 10 taun nya agi pedis deka niki pangkat enti ukai bala sida ti empu kompeni tang Mark laban ti rajin sereta ngereja utai enggau manah, nya ngasuh semua orang rinduka pengawa iya.  Ari nya, nitihka penemu Mark, kitai enda tau ninggika diri.  Anang meda diri nyau niki pangkat kitai lalu deka ngemaruhka orang bukai.  Nya ari jaku ajar apai iya ti dipegai iya ari biak suba.  Iya semampai ngingatka pesan apai enggau indai iya, “Anang enda pulai ngagai menua enti bisi pengerami, kami tu nyau majak tuai, tu mih peluang kitai begulai.  Anang sama bela nadai hari magang.  Nesal dudi nadai reti, ajar apai Mark ngagai sida menyadi.  Mark sigi enda muai peluang enti bisi peluang maya  iya peremisi iya mai sida anak bini iya nemuai belama.  Iya enggai nesal dudi hari.
            Pengidup apai indai iya pan nyau makin berubah.  Ari merinsa, nyau nyadi senang munyi ku jaku sempama, lansar tau nyadi lubuk, lubuk tau nyadi lansar.  Reti iya orang ti merinsa tau senang, orang ti senang tau mega nyadi merinsa.  Orang ti suah bejaku jai enggau sida sebilik pan nyau tekenyit meda pengidup apai indai iya ti jauh lebih manah.  Sida Mark serumah suah ngumbai iya ngereja utai ti enda menuku nya alai mayuh duit kenu ku sida serumah.  Sida enda nemu utai ti amat.  Gawai taun tu mih ngasuh sida serumah balat tekenyit meda Mark jauh udah berubah.  Nyau bisi kerita besai sereta bekenaka baju ti manah-manah.  Enda baka anak sida serumah, ukai nya deka gawa, diau di rumah panjai makai tinduk aja mih laban diatu lada balat berega.  Taja pia Mark enda ringat enggau sida serumah ti bejai  iya, laban iya nemu seagi sida serumah enda meda enggau mata ati ti tebuka dia sida enda ulih nerima orang bukai ti agi senang ari sida.
            Nya alai, Mark tu mih nyadi teladan ba pengidup aku.  Mark ngembuan ulah ti chukup manah. Iya orang ti mentas sereta siru enggau diri sebilik sereta apai indai, ransing ngereja pengawa sereta enda mudah labuh lebuh ninga jaku petenah orang.  Iya nemu nama utai ti dikereja.  Nyadi enggau tu aku udah nerangka kebuah aku milih iya nyadika teladan pengidup aku.

Ditulis: Winniefred Naie(3B)

EMPAS INTERNET NGAGAI NEMBIAK REBAK BARU

Dunya diatu iya nya dunya ba ujung tunjuk.  Kebuah pia laban diatu internet udah nyadika jematan ti bejantilka semua menua enggau mensia di dunya tu ti ngujungka jeman ke diatu nya jeman dunya ti nadai sekat.  Endang amat internet nya sebengkah ari perengka telekomunikasyen ti balat amat beguna bendar ngagai mensia mayuh.  Nya alai, semua perkara ti nyadi di serata dunya kemaya hari tu ulih ditemu mensia lalu ngerembai dalam sekejap mata aja ketegal pengerembai guna internet.  Sekejap mata penemu baru ditemu kitai, bereba ga penemu bukai ti datai nengah arus penemu dunya siber ti bepekunsika mensia.
Internet tu iya nya siti kereban ti ulih dikena kitai berandau, besadungka penemu, berita enggau pekara bukai ngagai pangan diri sekali ke semak tauka jauh. Chunto aplikasyen ke dikena kitai bekunsika penemu iya nya baka ‘Facebook’,’Twitter’,’Blog’ enggau mayuh agi ti bukai ke enda alah disebut alai kitai ulih sama meda penemu ti dipekunsika pangan diri.  Ulih mega nanya ke berita bala kaban ti lama enda ditemu.  Pia mega, apai indai ulih mantupka pengelengau sida ngagai bala anak ti lama enda pulai ke menua. Ambika banding,enti nyema bala apai indai nadai kredit kena telefon ngagai bala anak, dia apai indai ulih ngena arus internet ti murah agi.
Kelimpah ari nya, ukai semina kena kitai berandau sereta begigaka penemu, internet endang udah dipeda ngenyenangka kitai  bebelika barang tauka kereban.  Enti kitai beratika, internet tu laku bendar dikena mensia mayuh meli mayuh bansa barang nengah e-shopping, e-lelong, e-bay enggau mayuh agi ti bukai.  Ambika banding baka dikena meli telefon binching, gari, kerita, tanah, jam, beg, kamera, laptop enggau mayuh agi bansa barang ke ulih dibeli nengah internet.  Nambahka nya, internet tu mega ulih dikena orang meli tiket bilun.  Enda ibuh jauh bejalai, enda ibuh ngelelak kediri.  Pengawa kitai mensia jeman diatu nyau majak mudah sereta jampat lebuh ngena internet tu.  Nya mih penyamai iya jeman ke diatu. Enda baka suba, enti deka nanyaka berita pangan diri mesti bekirum surat tang surat nya enda datai tekala nya laban mayuh amat proses.  Nambah ke nya, ukai siku dua ke bekirum surat. Orang ke nganjung surat nya pan bedau temu ulih nganjung surat nya tauka enda laban bepanggai enggau kereban pengangkut baka bas tauka van pos ti udah dipadu bejalaika pengawa nya.  Diatu udah bisi internet, nadai penanggul agi.
          Ba penemu aku, taja internet tu mayuh mai penguntung ngagai bala mayuh tang empas iya ngagai nembiak rebak diatu chukup ngenyinuka ati. Enti sida enda nemu magi jam enggau manah, dia mih sida ke nembiak enda ngaga pengawa ke diasuh pengajar laban kelalu rindang bepedaka mayuh macham utai ba internet. Telefon pan kadang-kadang tusah deka ngelengka ketegal enggai tinggal berita ari bala kaban.  Enti apai indai minta tulung sida, nadai kala deka. Tak lagi belama mih saut.  Ujung-ujung lalu enda ga.  Internet tu mega ulih mai pengerusak ngagai nembiak.  Ambika banding, maya lepa sida seruran bepedaka utai  ba internet.  Enti ulah baka nya majak nyadi, tu ulih ngujungka sida nyau nadai ati agi deka belajar, ngaga pengawa ke diasuh pengajar enggau ti bukai  Ketegal internet tu mega, sida iya sanggup tinduk laun ngujungka maya ba kelas sida enda ninga utai ke diajar pengajar ketegal ngantuk dalam kelas.  Tu tau mai pengerusak ngagai pemutus peresa sida.  Ukai nya aja, enti kitai laun tinduk belama pan tau ngujungka ke kitai sakit.
Internet tu mega bisi ruai tauka laman ti enda manah baka bisi gambar  kamah tauka pornografi.  Enti nembiak tepedaka ruai tauka laman nya, sida iya tentu tetarit ati lalu deka nunda.  Nya mih ngujungka ulah muai anak tu majak nyadi.  Orang ke selalu meda laman bakanya sigi tusah deka nerima ajar manah agi laban endang seruran berundingka utai ke peda sida iya nya belama. Tu ngujungka bala nembiak lelaki deka beleman enggau nembiak indu.  Sida deka nguji sereta deka ngemuaska ati aja.  Nama udah tekelanjur ba ulah tauka jalai pengidup baka nya sida nadai berundingka pengerugi diri agi.  Nadai sapa ulih nagang sida iya meda utai ke baka nya.  Nambahka nya, sida iya enggai kiruhka pengawa orang.  Ambika banding, enti ba sekula bisi pengerami tauka lumba enggau main sida iya sigi enda datai laban deka main internet aja.  Tu mih kebuah iya kurang bendar bala nembiak ngambi bagi enggau masuk pekit maya bisi pekit tauka pengerami.  Enti sida iya enda aktif ba bidang lumba enggau main, dia dih tubuh sida enda cheregas sereta asai ke sakit belama.  Tu mega ulih ngujungka sida enggai datai ngagai sekula.  Mimit pedis lalu enggai sekula. 
Nambahka nya, internet tu mega ulih ngasuh orang belaya ketegal petenah ti digaga sebubu ngapa. Bisi sekeda nibarka jala enda betating ketegal deka diri empu aja nyamai ngujungka sanggup ngemediska orang bukai.  Enda nya ngira diri menyadi tauka orang bukai.  Sida nempaka cherita bula lalu dipekunsika ba facebook ngambika orang bukai macha.  Pia mega bisi ke bejai bala kaban mih nya.  Bisi sekeda nemu nya bula, tang bisi ga sekeda deka pechaya utai nya.  Enda mansik enggau silik dulu.  Tak sengapa rembang aja.  Ambika chunto, enti bisi orang nimbal jaku iya, dia mih iya mai orang belaya lalu deka mantaika pengering diri.  Semua utai tu enda nyadi enti nembiak nemu ngena internet enggau manah.  Apai indai mega patut nyadika chuan tauka teladan ngagai bala anak sida.  Anang bepegaika telefon behari-hari enti begulai enggau bala anak enggaika anak nunda.
Nya alai, enti disebut pasal internet, nadai sapa enda nemu.  Nyadi anang enda sama beratika utai tu.  Internet tu tau mai pengerusak ngagai bala nembiak rebak baru enti enda dikemeratka pasal tu.  Kitai patut ngembuan rampa runding ti besai lalu enda charut tauk beba laban pemansang teknologi nya endang bisi pemanah enggau penyai iya.  Taja pia, semua utai nya endang bepanggai ba diri empu aja. 

Shara Dungan anak Bangkong  4Sains

Selasa, 18 November 2014

JANGKA & TINJAU 1JAKU 1IBAN 1SARAWAK 1MALAYSIA 1DUNYA?

Lebuh ngenang kini ke penunga sereta tuju jaku Iban kitai tu dudi hari aku tusah amat ati berunding, nama kebuah pia?  Kati enda dih?  Ulih ka enda kitai ngadaka generasyen rebak diatu enggau rebak dudi ngena jaku Iban standard baka ke dikena belajar di sekula kemaya hari tu?
Lebuh aku berandau enggau sekeda orang ke ukai pengajar di luar sekula, mayuh amat penemu ti enggai amat didinga pending senentang tuju, kuing sereta penunga jaku Iban kitai tu jemah ila.  Sekeda ari penemu sida nya madahka nadai guna kitai ngajar jaku Iban di sekula laban ba runding sida baka tu; “ Uji nuan berunding, jaku nama ti dikena orang bekomunikasyen di luar sekula diatu? Bisi kitai ngena jaku Iban lebuh betemu enggau bansa bukai baka bansa Cina, Melayu, Dayak bukai? Tentu nadai, sekeda kitai Iban bejaku di nengeri, pasar, opis enggau dini-dini endur endang enda ngena jaku kitai Iban taja bisi kitai Iban dia?  Enti siku bansa bukai dia enggau tiga empat iku Iban, jaku ke suah agi dikena kitai nya tentu jaku bansa bukai chunto iya jaku Melayu. Suah agi kitai ninga sida bejaku Melayu Sarawak  tauka jaku Bahasa Malaysia tauka jaku ribai. Nya bepanggai ba sosial sida ke berandau nya.  Enti ba situasyen enda formal sida suah agi bejaku champur (rojak).  Sekejap jaku English + Iban + Melayu + jaku ti digaga sida empu (raban sida aja nemu). Enti ba situasyen formal baka ba opis kompeni enggau bejaku maya bekereja kitai suah agi ninga endang English ti dikena. Nadai sida ngena jaku Iban.  Ni enda bala nembiak ke diajr kita di sekula enda rindu belajarka jaku Iban?”  nya pejah penemu siku orang ti gawa ba kompeni ti berandau enggau aku.
“Amat nya , “ ku aku.
“Nama tuju kita ngajar nembiak jaku Iban,” ku iya.
Berunding baru aku baka ni deka nyaut;  “Kami di sekula endang bisi tuju ngajar nembiak sekula, keterubah, ambika waris pesaka bansa iya nya jaku kitai tu enda lenyau ditelan arus pemansang dunya, kedua, enti enda kitai Iban ke ngetanka jaku kitai tu sapa dih?  Nadai bansa bukai ti deka ngetanka bansa bukai?” ku aku.  Tambah aku baru; “Bisi ga kitai Iban ti udah mansang, idup ba ekonomi ari jaku Iban chunto iya bala penyanyi Iban baka sida Jenny Tan, Andrewson Ngalai, Ricky El enggau sida bukai. Nya siti ari nilai komersil jaku Iban.  Bisi mega sida penulis kitai Iban ngaga majalah, bup enggau video(vcd) ngena jaku Iban.  Ulih ga sida tu bulih penguntung ari jaku Iban taja pan semina ba Sarawak.  Nemu aku pasar ekonomi jaku kitai tu mit enda baka jaku Melayu, Cina enggau English tang nya pan pama mih kena kitai ngemujurka diri ba dagang,” ku aku.
“Enti kitai minta pengawa udah tembu sekula tauka universiti maya interbieu diatu semua ngena English?” ku pejah penemu iya.
Nemu aku pengamat penemu iya nya, tang ukai reti aku setuju. Pengeransing aku ngajar sereta ngemajuka jaku Iban endang enda padam ketegal pejah penemu baka nya.  Semimit nadai mih penemu nya nasalka pengeransing aku ngajar jaku Iban.
Kala mega aku ninga siku ini orang ti ngasuh uchu iya bejaku ngena jaku bansa bukai baka Melayu, English tauka Cina ambika orang enda ngelala nama bansa uchu iya.  Betul endar mega uchu iya enda belajarka jaku Iban di sekula laban ti disekulaka apai indai iya ba sekula Cina.  Enti baka nya nama penyadi jaku bansa Iban dih?  Ini orang nya udah enda sanggup ngasuh uchu iya ngayanka identiti Iban, anang ka ngasuh belajarka jaku Iban tauka main asal Iban tang ngasuh uchu iya muai identiti diri!?.
Ba runding aku, nadai salah kitai nganjung anak kitai ba sekula Cina, Melayu, English, Tamil enggau ti bukai tang anang ngasuh anak uchu kitai muai identiti bansa diri.  Mayuh agi jaku ditemu anak uchu kitai, nya manah agi tang anang mih ketegal deka ngayanka diri nemu jaku orang, jaku diri enda dipelajarka.
Penujung penemu, ni mih maya jaku Iban ulih nyadi jaku ti dikena kitai nyadi jaku Iban standard ti dikena sebaka di serata menua kitai Malaysia tu.  Agi bisi ga sekeda kitai Iban ti ngumbai jaku sida enda dikena ba jaku Iban standard.  Ketegal sebut di pelilih menua diri ti bisi lain ari sepil ba atur sepil di sekula sida ngumbai jaku sida enda dikena ba sekula.  Kebendar iya enti kitai semua udah belajar ari mit jaku Iban di sekula enggau macha bup ti ngena jaku Iban standard sereta ngena sepil ti betul, kitai badu agi nyebut jaku Iban enggau entak sebut ari pelilih menua diri empu.  Automatik jaku ti pansut ari mulut kitai nya udah nitihka sepil ukai nitihka sebut asal pelilih menua diri. Ambika banding,  jaku Melayu pan bisi slang ari menua diri baka Melayu Kelantan, Terengganu, Johor endang enda sebaka,  baka nya mega jaku Iban bisi penyelai mih mimit entara pelilih menua diri, tang lebuh sida ngena jaku Bahasa Melayu ti dikena ba Malaysia slang nya tau lenyau kediri empu, kelebih agi ba situasyen formal.  Nya alai nya mih tuju jaku Iban diajar di sekula kena nyemakaka jaku Iban ti dikena kitai di Malaysia tu sebaka, nadai siku orang ti ngumbai diri Iban enda meretika utai disebut Iban bukai taja pan sida nya orang Lundu, Kuching, Betong, Sibu, Miri nyentukka Limbang tauka Lawas.
Simpul penemu, kena mih jaku Iban standard baka ke dikena ba sepil ti diajar di sekula ambika jaku Iban ila tau nyadi 1Jaku, 1Iban, 1Sarawak, 1Malaysia enggau 1Dunya.

Khamis, 11 September 2014

Keretas Peresa Sains UPSR 2014 Buchur

Buchur tu jaku ti diinjau aku ari jaku Melayu bocor. Ba penemu aku, enda salah kitai ngena leka jaku nya laban aku enda tetemuka leka jaku ti engkeman agi kena ngalihka reti bocor dalam jaku kitai Iban.

Nama kebuah pekara tu nyadi? Kati alai pekara baka tu tau nyadi ba Sistem Pelajar Menua kitai Malaysia? Mayuh kitai ti bisi besangkut paut enggau sistem pelajar menua tu sama bela enggau aku berundingka pekara tu. Chunto iya, nembiak, apai indai, pengajar, pengelicha,  pengereja pengawa perintah ti besangkut paut enggau opis pelajar, enggau menteri pelajar. Makin mayuh kitai berunding makin mayuh ga saut ti ukai saut ti datai engkabit ba runding kitai. Reti nya saut ukai saut tang saut nyau nyadi tanya baru ti nanya kitai empu nama kebuah utai tu tau nyadi. Sapa ti patut dipesalahka kitai ba pekara ti baka tu?

Keterubah, nembiak.  Patutka enda kitai nyalah nembiak. Bisi ga biuh runding aku nyalah nembiak.  Nama kebuah baka nya? Ba penemu aku, enti nembiak semua pandai magang enda patut sida beambi ulih enggau orang bukai ti enda beradat nya nerima tanya ti buchur nya lalu nyaut tanya nya enggau ati gaga.  Enti nembiak enda nemu keretas ti diberi ngagai sida nya keretas tanya ke buchur sebedau peresa nya engka nya ukai salah nembiak. Salah sapa? "Salah aku" ku Ibau ba lagu iya. Sanggup kita ngaku penyalah diri baka Ibau. Kala kita ninga penchuri ngaku diri ngenchuri?  Kala kita ninga orang ke majau indu ngaku diri majau? Sapa sanggup ngaku penyalah diri? Nyangka tanya tu ulih disaut enti nuan datai ba rumah sembiang baka gerija kini? Ngampun penyalah diri ba mua Petara?

Kedua, enti tu pengawa bala pengajar? Lapa bisi pengajar kempang ati ngaga ulah tu dih?  Sida ti ngereja penyalah tu tentu deka nyalah orang bukai mega, iya nya orang ti bisi besangkut paut enggau sistem pelajar? Mayuh orang kena pangki penyalah tu enti kitai ninga ari sukut runding bala pengajar.  Tentu pengajar ke ngaga pekara tu deka bulih penguntungka diri empu, deka nguntungka sekula, opis pelajar pelilih menua, opis pelajar menua enggau mayuh agi.  Ba penemu aku ti sama pengajar, enti  pengajar ke muchurka keretas peresa tu, ketegal mayuh amat penanggul tauka kebuah: 

Keterubah, pengajar munyi ku aku ari pun tadi tentu diansak kepala pengajar iya ngajar bebendar awakka bulih pemutus peresa ti manah sereta lati ari taun ke udah.  Kepala pengajar diansak opis pelajar pelilih menua. Opis pelajar pelilih menua tentu diansak opis pelajar menua.  Opis pelajar menua tentu diansak Opis Menteri Pelajar Menua (KPM).  KPM tentu diansak Menteri Pelajar. Nyau baka lagu Bangau oh Bangau.  Siku nyalahka siku. Ujung-ujung nadai pengujug cherita tu.  Taun baru agi ga pekara tu nyadi.

Nangkan nya, pengajar ti ngambi jalai muntang deka bulih pemutus peresa ti manah ari taun ti udah.  Pengajar ti baka tu ba penemu aku iya nya pengajar ti enda ngajar enggau manah di sekula.  Sida deka ngena chara muntang bulih pemutus peresa ti tinggi ari sekula bukai ambika bulih rita, puji enggau insentif mengal mit ari perintah.  Sekeda penemu ti baka tu ti muntanka tuju pelajar ke bendar baka ke bisi dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan(FPM).  Tuju pelajar sekula ke bendar dalam FPM iya nya ngasilka nembiak ti setimbang ari segi JERI, iya nya ari segi selangkuh tubuh, emosyen, rohani enggau intelek.  Peresa UPSR tu semina ulih nisih nembiak ari segi intelek aja lalu ukai semua segi.  Kati alai pengajar sanggup meda nembiak iya semina manah pemutus peresa tang enda setimbang ba segi bukai?

Nambahka nya, pengawa ke baka tu endang enda nyereminka pengajar tu siku ari mensia ke bisi integriti.  Semua pengereja pengawa perintah di menua tu endang bisi diberi kus integriti setiap taun.  Kati sida enda nemu reti integriti lebuh ngereja pengawa tu?  Tau amat sida ke ngereja pengawa tu lari ari tanggung pengawa diri ti nempa, ngasilka nembiak ti lati ba semua segi. Enda berunding sida tu pengawa sida nya endang nadai ngenataika penguntung? Nama penguntung kitai muchurka keretas peresa?  Ba penemu aku, nadai?  Kitai ti ngereja pengawa tu semina meri pemutus peresa ti pelesu (palsu) ngagai nembiak kitai. Pengarap kitai meda sida bulih A besai tang udah nya enti dipilih masuk ke sekula sekondari bisi ke enda nemu macha.  Ambika banding, ba sekula MRSM di pelilih menua kitai ditu bisi nembiak ke masuk dia ditemu enda tentu nemu macha. Nama reti A ulih iya nya dih? Bisi penguntung?  Enda malu kitai ti ngajar ba sekula nya dikejakuka orang ngasilka nembiak ti enda nemu macha taja bulih A ba semua mata pelajar ba tikas UPSR?

Kelimpah ari nya, lebuh bekenangka pekara tu, ba penemu aku, sekeda sida ke ngereja penyalah tu endang orang ke teleba ngereja penyalah dalam pengidup iya. Iya ukai semina nipu ba pekara tu aja tang nipu mega kala nipu ba pekara bukai baka nipu ruang bilik diri, nipu anak bini, nipu kaban belayan enggau orang bukai mega.  Nipu orang tu endang ukai pengawa ti tau dikereja enda milih nuan nya bisi pengarap baka pengarap Kristian, Islam, Buddha, Hindu enggau pengarap bukai. Nadai ajar Petara kitai di dunya tu ngemendarka pengawa nipu orang.

Kepenudi iya, orang ti bisi besangkut paut enggau pengawa besekula? Aku endang ngembuan penemu ke muntang agi enti sema kitai deka bulih pemandai tauka meda anak kitai tauka nembiak kitai pandai, kitai mesti belajar, ngajar anak enggau nembiak kitai enggau naka ulih, ukai ngena jalai nipu ti mai pengerusak ke semua kitai.  Anang beambi ulih meda sekeda pekara ti muntang ulih diakal kitai endur kitai ngereja penyalah baka tu. Ngagai opis Lembaga Peperiksaan Malaysia arapka kita merati sereta meretika nama kebuah utai tu tau nyadi.  Anang nyadika pekara baka tu tau ngemuntan sistem peresa pelajar menua kitai.  Nya alai arapka orang ti bekuasa ulih nasat sereta mansik sapa, nama kebuah sida ngereja pengawa tu enggau baka ni chara mutarka pekara tu dudi hari ila.  Terima kasih.


Sabtu, 19 Oktober 2013

PROGRAM MUHIBAH GURU DAN IBU BAPA & PROGRAM KHIDMAT BAKTI WARGA EMAS

BETONG-Sekula SMK Datuk Patinggi deka ngaga Program Begulai Sejalai Pengajar enggau Apai Indai sereta diserimbai enggau Program Meri Tulung Ngagai Orang Tuai ba RH. Mau. Enteban Ulu Skrang kena 26 Oktober 2013 tu ila.  Berita pasal atur enggau pengerami din ila aku deka mantaika ngagai kitai semua.


Banner ti deka digantung ba Enteban ulu tu ila.